КГЮАнын Жарчысы
ISSN 1694-5344 (Print)
ISSN 1694-8521 (Online)

Поиск

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
AЛГAЧКЫ ЭЛЧИ AБДPAХМAН КУЧAКОВДУН ТEК-ЖAЙЫ
Беттер: 116-122
Полный текст:

PDF (RUS)

Full text:

PDF (RUS)

Толук текст:

PDF (RUS)

Илимий мaкaлaдa Capбaгыш мaнaбы Aтaкe Тынaй уулунун өтүнүчү мeнeн кыpгыз элинин aтынaн Оpуcия пaдышa aйымы Eкaтepинa II гe бapгaн aлгaчкы элчи Aбдpaхмaн Кучaковдун тeк-жaйы тууpaлуу тapыхый мaaлымaт бepилeт.
КЫЛМЫШ МЫЙЗАМЫ ЖАНА ТАРТИБИ
АДАМДАРДЫ САТУУНУН КЫЛМЫШУКУКТУК МҮНӨЗДӨМӨЛӨРҮ
Авторлор: Иманбекова А.И
Полный текст:

PDF (RUS)

Full text:

PDF (RUS)

Толук текст:

PDF (RUS)

Адам сатуу - адамдардын сатып алуу жана сатуу менен байланышкан кылмыш, ошондой эле ишке кабыл алуу, ташуу, берүү, күч деп коркутуу менен жаап же келип түшкөн же анын арызы же зомбулук башка
түрлөрүн, уурдоо, алдамчылык, алдоо, бийликти кыянаттык менен пайдалануу же аны пайдалануу үчүн бир адамга карата башка жакка контролду жаткан адамдын макулдугу менен, ошондой эле башка бүтүмдөрдү жетүү үчүн төлөмдөр же төлөмдөрүнүн аялуу абалы, же жардам берүү менен.
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО, МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО
АЙЛАНА-ЧӨЙРӨНҮ КОРГООНУН ЖАНА ЭКОЛОГИЯЛЫК КООПСУЗДУКТУН УКУКТУК АСПЕКТИЛЕРИ: ӨНҮГҮҮ КЕЛЕЧЕГИ
Беттер: 23-27
Полный текст:

PDF (RUS)

Full text:

PDF (RUS)

Толук текст:

PDF (RUS)

Макала айланачөйрөнү коргоонун жана экологиялык коопсуздуктун укуктук аспектилерин изилдөө менен бирге иш жүзүнө ашыруу жаатында эл аралык укуктук тажрыйбаны дыкаттык талдоого арналган.
ЖАРАТЫЛЫШТЫ КОРГОО ЗАКОНУ, АГРАРЛЫК ЗАКОН, ЖАРАТЫЛЫШТЫ КОРГОО ЗАКОНУ
АЙЫЛ ЧАРБА БАГЫТЫНДАГЫ ЖЕРЛЕРДИ ИЖАРАЛООНУ УКУКТУН ЖӨНГӨ САЛУУ
Беттер: 28-32
Полный текст:

PDF (RUS)

Full text:

PDF (RUS)

Толук текст:

PDF (RUS)

илимий беренеде Айыл чарба багытындагы жерлерди ижарага берүү процессин жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, атап айтканда "айыл чарба багытындагы жерлерди башкаруу жөнүндө" Мыйзамга, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Жер кодексине талдоо жүргүзүлдү. Макалада Айыл чарба багытындагы жерлерди өткөрүп берүү маселелери жана аларды чечүү жолдору көрсөтүлгөн.
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР, ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АР НАМЫС, КАДЫР-БАРК ЖАНА ИШКЕРДИК БЕДЕЛДИ КОРГОО БОЮНЧА СОТТУК СУРООЛОР: АНГЛО-САКСОН УКУКТУКСИСТЕМАСЫНА САЛЫШТЫРМАЛУУ УКУКТУК АНАЛИЗИ
Авторлор: Джаналиева Н. К.
Беттер: 40-43
Полный текст:

PDF

Full text:

PDF

Толук текст:

PDF

бул макалада арнамысына, кадыр-баркына жана ишкердик
аброюна байланыштуу маселе адам укуктары,
аларды реалдуу камсыз кылуу маселеси катары
каралат. Англо - саксондук укук үй-бүлөсүндө,
ар-намысын жана кадыр-баркын коргоо.
АДМИНИСТРАТИВДИК МЫЙЗАМ, ФИНАНСЫ УКУГУ, МААЛЫМАТ МЫЙЗАМЫ
ВАЛЮТАЛЫК САЯСАТТЫ УКУКТУК ЖӨНӨГӨЛҮҮНҮН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ ЖАНА ВАЛЮТАЛЫК КУРСКА ТАСЕР АЛУУЧУ ФАКТОРЛОР
Авторлор: Сатыбекова Г.Ш.
Беттер: 105-111
Полный текст:

PDF (RUS)

Full text:

PDF (RUS)

Толук текст:

PDF (RUS)

Макалада валюталык
жөнгө салуунун жана өлкөнүн валюта саясатынын ыкмаларынын жана ыкмаларынын өзгөчөлүктөрү, валюта курсунун маңызын ачып берүү, анын калыптануу динамикасы жана ага таасир этүүчү факторлор («валюталык курс теориялары» деп аталган) талкууланат").
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР, ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕН СООЛУГУНУН МҮМКҮНЧҮЛҮГҮ ЧЕКТЕЛГЕН АДАМДАРДЫН СОЦИАЛДЫК УКУКТАРЫН КОРГООДОГУ ПРОКУРАТУРА ОРГАНДАРЫНЫН РОЛУ
Авторлор: Сыдыгалиев М.У.
Беттер: 77-80
Полный текст:

PDF (RUS)

Full text:

PDF (RUS)

Толук текст:

PDF (RUS)

Бул макалада Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан кепилденген ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын негизги социалдык укуктары жана бул укуктарды коргоодогу прокуратура органдарынын ролу каралат.
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО, МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО
ДЕН СООЛУКТУ КОРГОО САЛАСЫНДАГЫ АДАМ УКУКТАРЫ
Авторлор: Шадманали кызы А
Беттер: 18-21
Полный текст:

PDF (RUS)

Full text:

PDF (RUS)

Толук текст:

PDF (RUS)

Бул илимий макалада жарандын жана ациенттин ден-соолукка болгон укугтары, жана ошондой эле жарандардын ден-соолугун адам укуктарын сактоо менен коргоо маселелери талкууланат.
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
ДИАЛОГДОГУ КАРАТМА СӨЗДӨР
Авторлор: Расулова М. М.
Беттер: 52-55
Полный текст:

PDF

Full text:

PDF

Толук текст:

PDF

Макалада диалогдо орун
алган каратма сөздөрдүн функцияланышы,
алардын классификациясы берилет. Адамдын
номинациясында каратма сөздөр баалоо,
кайрылуудагы кошумча боёкчо жана
мамилелик белгилерди айырмалоочу каражат
катары кызмат аткарары белгиленет.
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР, ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЖАШЫ ЖЕТПЕГЕНДЕРДИН УКУКТАРЫН ЖАНА ЭРКИНДИКТЕРИН САКТОО МЕНЕН ПРОКУРОРЛОРДУК КӨЗӨМӨЛ
Авторлор: Жаналиев М. Э.
Беттер: 43-46
Полный текст:

PDF

Full text:

PDF

Толук текст:

PDF

Бул макалада жашы жете
электер жөнүндө мыйзамдардын сакталышына прокурордук көзөмөл маселелери менен
алектенет. Жашы жете электер жөнүндө
мыйзамдардын сакталышына байкоо жүргүзүү жаатындагы мыйзамдуулуктун сакталышы боюнча негизги проблемалары.
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО, МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО
ЖЕР УЧАСТОГУН МАМЛЕКЕТТИК ЖАНА КООМДУК МУКТАЖДАР ҮЧҮН АЛЫП КОЮУНУН АЙРЫМ КӨЙГӨЙЛӨРҮ
Беттер: 21-23
Полный текст:

PDF (RUS)

Full text:

PDF (RUS)

Толук текст:

PDF (RUS)

Илимий макалада жер участокторун мамлекеттик жана коомдук муктаждыктар үчүн алып коюуну (сатып алууну) укуктук жөнгө салуу маселеси каралат, анткени Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жер участокторун, анын ичинде сатып алуу жолу менен алып коюуга так негиздер жок.
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО, МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО
ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗҮН ӨЗҮ БАШКАРУУ СИСТЕМАСЫНДАГЫ ЮРИДИКАЛЫК ЖООПКЕРЧИЛИКТЕРДИН ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ
Авторлор: Шадыканова Д. С.
Беттер: 15-18
Полный текст:

PDF (RUS)

Full text:

PDF (RUS)

Толук текст:

PDF (RUS)

Бул макалада жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын түзүлүшүн жана ишмердүүлүгүн, жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасындагы юридикалык жоопкерчиликти изилдөөгө байланышкан маселелер каралат.
АДМИНИСТРАТИВДИК МЫЙЗАМ, ФИНАНСЫ УКУГУ, МААЛЫМАТ МЫЙЗАМЫ
ЖОЛ КЫЙМЫЛДАРЫНЫН УЮМУ КООПСУЗДУК АБАЛЫНЫН КЫЙМЫЛ ШАРТТАРЫНЫН КАМСЫЗДОО ЫКМАСЫ КАТАРЫ
Авторлор: Жумаканова Ж.К.
Беттер: 100-105
Полный текст:

PDF (RUS)

Full text:

PDF (RUS)

Толук текст:

PDF (RUS)

Макаланын актуалдуулугу жол кыймылынын коопсуз абалын камсыз квлуу боюнча уюштуруу чараларын кароого багыттальган. Бул берененин максаты – мамлекет тарабынан колдонулуучу коопсуз жол кыймылын камсыз кылуунун негизги ыкмаларынын бири катары уюштуруу чараларын баяндоо. Метод катары автор изилдөөнүн бир катар жалпы илимий ыкмаларын, талдоо методун, формалдуу укуктук, салыштырма укуктук жана башка бир катар методдорду колдонот. Изилдөөнүн формулировкаланган жыйынтыктары, жарандардын укуктарын жана мыйзамдуу таламдарын коргоонун жолдору мыйзамдарды өркүндөтүү ишинде пайдаланылышы мүмкүн, ошондой эле билим берүү максаттарында пайдаланылышы мүмкүн.
АДМИНИСТРАТИВДИК МЫЙЗАМ, ФИНАНСЫ УКУГУ, МААЛЫМАТ МЫЙЗАМЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК УКУКТАРЫН АДМИНИСТРАТИВДИК - УКУКТУК КОРГОО АСПЕКТИЛЕРИ
Авторлор: Бейшекеева Ж.Э.
Беттер: 92-96
Полный текст:

PDF (RUS)

Full text:

PDF (RUS)

Толук текст:

PDF (RUS)

Макала интеллектуалдык менчикти коргоо жаатында административдик-укуктук коргоо аспектилерин, ыкмаларын өздөштүрүү суроолорун талдоого, ошондой эле изилделип жаткан тармактагы эл аралык укуктук тажрыйбаны ар тараптуу талдоого арналган.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС
ИСЛАМ УКУГУНДА ЖАНА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫНЫН МЫЙЗАМДАРЫНДА ЖАСАЛМА ЖОЛ МЕНЕН БОЙГО БҮТҮРҮҮ МАСЕЛЕЛЕРИ
Авторлор: Исаев А.
Беттер: 28-32
Полный текст:

PDF

Full text:

PDF

Толук текст:

PDF

Бул макалада Кыргыз
Республикасында жасалма жолу менен бойго
бүтүрүүнүн актуалдуулугу жана көйгөйлөрү
каралат. Жасалма жол менен бойго бүтүрүү
боюнча Кыргызстандагы укуктук жана
медициналык шарттары каралат жана ислам
укугунда жасалма жол менен бойго
бүтүрүүнүн шарттары жана диний аалымдардын далилдери каралат. Ислам укугу менен
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын
жасалма жол менен бойго бүтүрүү боюнча
укуктук айырмачылыктары жана окшоштуктары салыштырылат.
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО, МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО
КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА КАЛКТЫ СОЦИАЛДЫК ЖАКТАН КОРГООНУН КОНСТИТУЦИЯЛЫКУКУКТУК ЖӨНГӨ САЛЫНЫШЫ: КӨЙГӨЙЛӨР ЖАНА ПЕРСПЕКТИВАЛАР
Авторлор: Қожахметова А.
Беттер: 12-17
Полный текст:

PDF (RUS)

Full text:

PDF (RUS)

Толук текст:

PDF (RUS)

Бул беренеде Казакстан Республикасындагы социалдык коргоо көйгөйлөрүн конституциялык-укуктук жөнгө салуунун
көйгөйлөрү жана перспективалары каралды. Автор талдоо ар кыл илимий жерден көрүү жана изилденди колдонуу практикасы боюнча
мыйзамдарды жана каралып жаткан облусунун эмне берди авторго аныктоого билдирип кемчиликтер колдонулуп жаткан социалдык
коргоо системасынын, бөгөт болгон, анын натыйжалуу иштешине жана сунуш кылуу жолдору колдонуудагы мыйзамдарды өркүндөтүүнүн.
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮДӨ ОКУП ЖАТКАН УЧУРДА ИННОВАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУ
Авторлор: Жумабекова Н.Ж.
Беттер: 123-126
Полный текст:

PDF (RUS)

Full text:

PDF (RUS)

Толук текст:

PDF (RUS)

Бул макалада билим берүү
жана илим, адам капиталын негиздерин түзгөн болуп саналат, ошондой маалымат менентыгыз байланышта. Бул учурда кесиптик маалымат чыныгы билим берүү жана маалыматтар чагылдырат, ошондой эле
билим берүүдө же илимий изилдөлордө
пайдаланылууга ыктымал.
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
КОВИД-19 ПАНДЕМИЯНЫН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭКОНОМИКАСЫНА ТААСИРИ
Авторлор: Токторбаева К.А.
Беттер: 136-143
Полный текст:

PDF (RUS)

Full text:

PDF (RUS)

Толук текст:

PDF (RUS)

Бул макалада Кыргыз Республикасынын экономикасына коронавирустук
эпидемиянын таралышынын кесепеттери
жөнүндө жалпы маалымат каралат жана
талдоо жургузулот.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР – НЕОБХОДИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Беттер: 36-39
Полный текст:

PDF

Full text:

PDF

Толук текст:

PDF

в данной статье рассматриваются вопросы подписания нового
Коллективного договора между работодателем и трудовым коллективом КазНУ имени
аль-Фараби. В Коллективном договоре содержатся положения об участии профсоюза в
разработке соответствующих актов КазНУ
имени аль-Фараби о порядке рассмотрения обращении граждан, о ветеранах труда, о социальной защите и об охране труда работников.
И здесь огромную помощь профкому оказывает кафедра гражданского права и гражданского процесса, трудового права юридического
факультета университета.
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО, МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО
КООМДУН САЯСИЙ ТУРМУШТАГЫ ШАЙЛООНУН МААНИСИ
Авторлор: Джумалиева С.Т.
Беттер: 7-10
Полный текст:

PDF (RUS)

Full text:

PDF (RUS)

Толук текст:

PDF (RUS)

Бул макалада коомдун
саясий турмуштагы шайлоонун маанисин
илилдейт, анын жардамы менен мамлекеттик
бийликтин ар кандай органдары түзүлөт,
саясий лидерлерди тандоону камсыз кылат
жана коомдогу саясий маанайдын
барометринин милдетин аткарат.
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР, ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОРРУПЦИЯНЫН КАРШЫ АСПЕКТИНДЕГИ ПРОКУРОРДУК КӨЗӨМӨЛДҮН МААНИСИ
Авторлор: Шеримбаева А.Б.
Беттер: 84-91
Полный текст:

PDF (RUS)

Full text:

PDF (RUS)

Толук текст:

PDF (RUS)

Бул макала Кыргыз Республикасында коррупцияга каршы күрөшүүдө прокуратура органдарынын ишинин маанилүүлүгүн изилдөөгө арналган. Коррупция менен күрөшүүнүн негизги багыттары каралды.
УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО
КРНЫН ЖАЗЫК СОТ ӨНДҮРҮШҮНӨ ЫЛАЙЫК МЫЙЗАМДЫ, БУЙРУКТУ (ТЕСКЕМЕНИ), КЫЗМАТЫ БОЮНЧА МИЛДЕТТЕРДИ АТКАРУУ ИНСТИТУТУН ЖОСУНДУН ЖАЗЫК УКУКТУК КАРШЫЛЫКТУУГУН АЛЫП САЛУУЧУ ЖАГДАЙ КАТАРЫ КАРОО
Беттер: 20-22
Полный текст:

PDF

Full text:

PDF

Толук текст:

PDF

Мыйзамды, буйрукту
(тескемени), кызматы боюнча милдеттерди
аткаруу - КРнын жазык сот өндүрүшүндө
жосундун жазык укуктук каршылыктуугун
алып салуучу жагдайлардын бир бөлүгү болуп
саналат. Мыйзамды, буйрукту (тескемени),
кызматы боюнча милдеттерди аткаруу
негизинде коомдук коркунучтуу аракеттерди
жасаган адам кылмыш жоопкерчиликтен
бошотулушу мүмкүн.
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
КЫPГЫЗДAPДЫН ТЕҢИP ИШЕНИМИНДЕГИ ДҮЙНӨ ТAAНЫМДЫК ПPИНЦИПТЕP
Авторлор: Aaлиевa Н. К.
Беттер: 112-116
Полный текст:

PDF (RUS)

Full text:

PDF (RUS)

Толук текст:

PDF (RUS)

Илимий мaкaлa кыpгыздapдын Теңиp ишениминдеги дүйнө тaaнымдык пpинциптеpди изилдөөгө apнaлгaн.
Мaкaлaдa кыpгыз ишениминдеги өзгөчөлүктөp
менен жaлпылыктapды иликтеген
түшүнүмдөpдүн тapыхый-филocoфиялык
туpпaты, coциaлдык, aнын ичинде,
этнocoциaлдык тaaнымдaгы “гелиoцентpизм”
жaнa “экoцентpизм” түшүнүктөpүнүн
мaaниcи жaнa мaзмуну, oшoндoй эле aлapдын
cпецификacы кеңиpи aнaлизденди.
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО, МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ГЕНДЕРЛИК ТЕҢДИК МЫЙЗАМДУУЛУГУН ӨНҮКТҮРҮҮНҮН ЭТАПТАРЫ
Беттер: 8-10
Полный текст:

PDF (RUS)

Full text:

PDF (RUS)

Толук текст:

PDF (RUS)

Беренеде Кыргыз Республикасынын Конституциясы кабыл алынган учурдан тартып гендердик теңчиликтин өнүгүү этабы каралат. Биз гендердик теңчиликке жетүү механизмин ачып беребиз.
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ИШКЕРДҮҮЛҮКТҮ ӨНҮКТҮРҮҮНҮН ЭКОНОМИКАЛЫК, УЮШТУРУУЧУЛУК ЖАНА САЯСИЙ КӨЙГӨЙЛӨРҮ
Авторлор: Сатиева А.Т.
Беттер: 131-136
Полный текст:

PDF (RUS)

Full text:

PDF (RUS)

Толук текст:

PDF (RUS)

Бул макалада Кыргыз
Республикасындагы ишкердүүлүктү
өнүктүрүүнүн экономикалык, социалдык жана
уюштуруучулук көйгөйлөрү каралган. Чакан
жана орто ишкердик секторундагы
көйгөйлөрдү чечүү жана күчөтүү үчүн
мамлекеттик саясатты оптималдаштыруу,
бизнестин инфраструктурасын өркүндөтүү
жана ишкердикти өнүктүрүүгө түрткү
берүүчү, калктын тиешелүү маданиятын
жана дүйнө таанымын калыптандыруучу
жана коомдогу ишкердиктин кадыр-баркын
көтөрүүчү шарттарды түзүү зарыл.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ОН ТОРТ ЖАШКА ЧЕЙИНКИ ОСПУРУМДОРДУН ЭМГЕГИН УКУКТУК ЖОНГО САЛУУ ЖАШОО ЧЫНДЫГЫ АСПЕКТИСИНДЕ
Беттер: 23-28
Полный текст:

PDF

Full text:

PDF

Толук текст:

PDF

Макалада 14 жашка чейинки өспүрүмдөрдүн эмгегин укуктук жөнгө
салуу, эмгек келишимин түзүү жана акы
төлөнүүчү кызматтарды көрсөтүү
мүмкүнчүлүктөрү жана балдар эмгегине байланыштуу юридикалык жоопкерчилик маселелери каралат.
МАМЛЕКЕТТИН ЖАНА УКУКТУН ТЕОРИЯСЫ, МАМЛЕКЕТТИН ЖАНА УКУКТУН ДОКТРИНАЛАРЫНЫН ТАРЫХЫ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ТУРИЗМДИ ӨНҮКТҮРҮҮНҮ ИЗИЛДӨӨНҮН ТЕОРИЯЛЫК НЕГИЗДЕРИ
Беттер: 8-15
Полный текст:

PDF (RUS)

Full text:

PDF (RUS)

Толук текст:

PDF (RUS)

Азыркы учурда туризм дүйнөлүк экономиканын маанилүү компоненти
болуп саналат, ушуга байланыштуу илимий
макаланын автору Кыргыз Республикасында
туризмди өнүктүрүүнүн теориялык негиздерин
ачып берген, анткени бир катар объективдүү
себептер туризмди ийгиликтүү өнүктүрүүгө
тоскоол болууда. Макалада биринчи кезекте
материалдык-техникалык базанын начардыгы
жана заманбап туризм инфраструктурасынын жоктугу сыяктуу айрым көйгөйлөр да
козголот.
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЧАКАН ЖАНА ОРТО БИЗНЕСТИ ӨНҮКТҮРҮҮНҮН ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ
Беттер: 47-52
Полный текст:

PDF

Full text:

PDF

Толук текст:

PDF

Макалада чакан жана орто бизнестин өнүгүүсү талдоого алынган.
Кыргыз Республикасында чакан жана
орто бизнестин ишинин негизги көрсөткүчтөрүнүн динамикасы каралат.
АДМИНИСТРАТИВДИК МЫЙЗАМ, ФИНАНСЫ УКУГУ, МААЛЫМАТ МЫЙЗАМЫ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЭКОНОМИКАЛЫК КООПСУЗДУКТУ КАМСЫЗДОО СИСТЕМАСЫНЫН ӨНҮГҮҮСҮНҮН АЛКАГЫНДА БАЖЫ КӨЗӨМӨЛҮН АНЫ ПЕРСПЕКТИВДҮҮ ЦИФРОВИЗАЦИЯЛОО МЕНЕН ӨНҮКТҮРҮҮ
Авторлор: Жантаева Г.Г.
Беттер: 96-100
Полный текст:

PDF (RUS)

Full text:

PDF (RUS)

Толук текст:

PDF (RUS)

макалада автор ЕАЭБ алкагында Кыргыз Республикасынын экономикалык коопсуздугун камсыз кылуу аспектинде санариптештирүүнү өнүктүрүү аркылуу бажы контролунун системасын өркүндөтүүнүн перспективаларын, өткөрүү пункттарында да, товарлар чыгарылгандан кийин да алдын ала маалымдоо баскычында да бажы контролунун системасын өнүктүрүү боюнча негизги ишчараларды талдайт. Кыргызстандын Бажы кызматынын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуунун өзүнчө багыты методдордун жана каражаттардын аспектинде, ошондой эле жасалма интеллекттин элементтерин колдонуу аркылуу тобокелдиктерди башкаруу системасын өнүктүрүү болуп саналат.
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО, МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ЖЕРГИЛИКТУУ БАШКАРУУ ОРГАНДАРЫНЫН ЖАНА КЫЗМАТКЕРЛЕРИНИН АБАЛЫ
Авторлор: Шадыканова Д. С.
Беттер: 18-20
Полный текст:

PDF (RUS)

Full text:

PDF (RUS)

Толук текст:

PDF (RUS)

Бул макалада жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана кызмат адамдарынын статусун изилдөөгө байланышкан маселелер каралат,
мында жергиликтүү өз алдынча башкаруунун
маңызы жана анын социалдык өнүгүүнүн негизги маселелерин чечүүдө, канааттандыруудагы реалдуу ролу тигил же бул территориянын калкынын ар турдуу таламдары корунуп турат.
ЖАРАТЫЛЫШ РЕСУРСТУК УКУК, ЭКОЛОГИЯЛЫК УКУК, АЙЫЛ ЧАРБА УКУГУ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ БРАКОНЬЕРЛИКТИН ЭКОЛОГИЯЛЫК КӨЙГӨЙҮ
Авторлор: Келдибаева Ж. Д.
Беттер: 32-34
Полный текст:

PDF (RUS)

Full text:

PDF (RUS)

Толук текст:

PDF (RUS)

Бул макала Кыргыз Республикасындагы экологиялык браконьерлик маселелерине арналган, анткени браконьерлик маселеси – коомдун жана мамлекеттин өтө маанилүү көйгөйү. Браконьерликтен улам, эко
логиялык система жабыркайт. Макала бул маселе боюнча чечимдердин обзору.
ЖАРАТЫЛЫШ РЕСУРСТУК УКУК, ЭКОЛОГИЯЛЫК УКУК, АЙЫЛ ЧАРБА УКУГУ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ЖАНА ЧЕТ ӨЛКӨЛӨРДӨГҮ ЭКОЛОГИЯЛЫК МЫЙЗАМДАРДЫ ОПТИМИЗАЦИЯСЫНЫН САЛЫШТЫРМАЛУУ-УКУКТУК ТАЛДООСУ
Беттер: 39-47
Полный текст:

PDF (RUS)

Full text:

PDF (RUS)

Толук текст:

PDF (RUS)

Бул изилдөөдө авторлор акыркы он жылдыкта курчап турган чөйрөнү коргоону жөнгө салуучу мыйзамдарга киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду эске алуу менен Кыргыз Республикасында жана чет мамлекеттерде жаратылышты коргоо мыйзамдарын оптималдаштырууга салыштырмалуу укуктук талдоо жүргүзүүгө аракет кылышкан. Мындан тышкары, макалада келечек муундардын мүмкүнчүлүктөрүнө коркунуч келтирбестен бүгүнкү күндөгү керектөөлөрдү канааттандыра турган айлана-чөйрөнү коргоо жаатындагы мыйзамдарды иштеп чыгуу талкууланат, анткени өлкөлөр экономикалык прогресске гана эмес, айлана-чөйрөнү коргоого да кам көрүшү керек.
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР, ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ЖЕКЕ СОТТУК АТКАРУУЧУЛАР ИНСТИТУТУНУН АКТУАЛДУУЛУГУ: ОҢ ЖАНА ТЕРС ЖАКТАРЫ
Беттер: 69-73
Полный текст:

PDF (RUS)

Full text:

PDF (RUS)

Толук текст:

PDF (RUS)

Макалада жеке соттук аткаруучулар институтун киргизүү сунушталып, оң жана терс жактары каралды.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ КЫЙМЫЛСЫЗДЫКТЫ ЭЛЕКТРОНДУК КАТТОО ТУТУМУНУН АЗЫРКЫ АБАЛЫ
Авторлор: Тешебаева А.Н.
Беттер: 32-36
Полный текст:

PDF

Full text:

PDF

Толук текст:

PDF

Макалада кыймылсыз
мγлккө болгон укукту каттоого тийиштγγ документтерди берγγ, электрондук тутумун
укуктук жөнгө салуу суроолору изилденет.
ГРАЖДАНДЫК МЫЙЗАМ, ИШКЕР УКУГУ, ҮЙ-БҮЛӨ УКУГУ, ЖЕКЕ ЭЛ АРАЛЫК УКУКТУК
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМДАРЫ БОЮНЧА КЫЙМЫЛСЫЗ МҮЛКТҮ АЖЫРАТУУ КЕЛИШИМДЕРИН НОТАРИАЛДЫК КҮБӨЛӨНДҮРҮҮНҮН АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕРИ
Авторлор: Анаркулова Э.С.
Беттер: 48-50
Полный текст:

PDF (RUS)

Full text:

PDF (RUS)

Толук текст:

PDF (RUS)

Макала Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кыймылсыз мүлктү ажыратууга келишимдерди нотариалдык жактан күбөлөндүрүү жана мамлекеттик каттоо маселелерине арналган.
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО, МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМДАРЫНА ЫЛАЙЫК ЖАРАТЫЛЫШ РЕСУРСТАРЫНА МЕНЧИК ЖАНА ЭКОЛОГИЯЛЫК КООПСУЗДУК МАМИЛЕЛЕРИН ЖОНГО САЛУУНУН КОНСТИТУЦИЯЛЫКУКУКТУК АСПЕКТИЛЕР
Беттер: 10-15
Полный текст:

PDF (RUS)

Full text:

PDF (RUS)

Толук текст:

PDF (RUS)

Бул илимий макалада
жаратылыш ресурстарына менчик жана
экологиялык коопсуздук маселелерин
конституциялык жөнгө салууга талдоо
берилген, жаратылыш ресурстарына
конституциялык жөнгө салууга талдоо
берилген, жаратылыш ресурстарына менчик
укугун ишке ашырууда, айлана-чөйрөнү
коргоону жана коргоону камсыз кылууда
мамлекеттин ролу жана функциялары
изилденет. адамдын жана граждандын
жагымдуу айлана-чөйрөгө болгон укугу.
ЖАРАТЫЛЫШТЫ КОРГОО ЗАКОНУ, АГРАРЛЫК ЗАКОН, ЖАРАТЫЛЫШТЫ КОРГОО ЗАКОНУ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭКОЛОГИЯЛЫК УКУГУНУН ОНУГУУСУ ЖОНУНДО
Беттер: 34-39
Полный текст:

PDF (RUS)

Full text:

PDF (RUS)

Толук текст:

PDF (RUS)

Бул макалада Кыргыз Республикасынын мыйзамдарындагы экологиялык укуктун ролу жана өнүгүүсү каралат. Адамдын табиятка болгон өз ара мамиле көйгөйлөрү жана чечүү жолдору каралган.
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АЙЫЛ ЧАРБАСЫНДА КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮНҮ ЖАКШЫРТУУ ЖАНА КР АЙЫЛ ЧАРБА ӨНДҮРҮШҮНҮН АТААНДЫК ЖӨНДӨМДҮҮЛҮГҮНӨ ТААСИРИ
Беттер: 143-148
Полный текст:

PDF (RUS)

Full text:

PDF (RUS)

Толук текст:

PDF (RUS)

Макала рыноктук
мамилелерге өтүү шартында агроөнөр жай
комплексин тейлөө маселелерине арналган
жана анын айыл чарбасынын материалдыктехникалык базасын чыңдоодогу, өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуудагы ролун көрсөтөт.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ВАЛЮТТУК МАМИЛЕЛЕРИНИН СУБЪЕКТТЕРИ: УКУК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ
Авторлор: Сатыбекова Г.Ш.
Полный текст:

PDF (RUS)

Full text:

PDF (RUS)

Толук текст:

PDF (RUS)

Бул макалада валюталык укуктук мамилелердин негизги субъекттерин жана аларга катышкан адамдарды, ишаракеттерин аныктоо өзгөчөлүктөрү
каралган.
КЫЛМЫШ УКУГУ ЖАНА КРИМИНОЛОГИЯ,УКУКТАРДЫН КЫЛМЫШТУУ КОЛДОНУЛУШУ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЗЫК МЫЙЗАМЫНА ЫЛАЙЫК КҮЧКОЛДОНУУ ЖЕ ПСИХИКАЛЫК МАЖБУРЛОО ИНСТИТУТУН ЖОСУНДУН ЖАЗЫК УКУКТУК КАРШЫЛЫКТУУГУН АЛЫП САЛУУЧУ ЖАГДАЙ КАТАРЫ КАРОО
Беттер: 51-54
Полный текст:

PDF (RUS)

Full text:

PDF (RUS)

Толук текст:

PDF (RUS)

Илимий макалада күч колдонуу же сихикалык мажбурлоо КРнын жазык сот өндүрүшүндө жосундун жазык укуктук каршылыктуугун алып салуучу жагдайлардын бир бөлүгү катары каралды. Түздөн-түз күч колдонуп же мажбурлоонун таасиринде өзүнүн ракеттерин (аракетсиздигин) башкара албай, укук менен
корголуучу кызыкчылыктарга залал келтирген
адамдын аракети (аракетсиздиги) кылмыш
болуп саналбаганын көрсөтүлдү.
УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЗЫК-АТКАРУУ СИСТЕМАСЫНЫН РЕФОРМАЛООСУНУН КЭЭ БИР МАСЕЛЕЛЕРИ
Авторлор: Байгубатова Н. Р.
Беттер: 14-19
Полный текст:

PDF (RUS)

Full text:

PDF (RUS)

Толук текст:

PDF (RUS)

Макалада Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүктү алгандан берки
жазык-аткаруу системасынын ишине ретроспективдик талдоо жүргүзүлдү. Жана жазыкаткаруу тутумун реформалоо боюнча негизги
документтердин жоболору жалпы жонунан
каралды. Автор тарабынан жазык-аткаруу
системасын гуманизациялоо жана демилитаризациялоо жаатында реформалоо процессинин төрт этабы сунушталды.
КЫЛМЫШ МЫЙЗАМЫ ЖАНА ТАРТИБИ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАҢЫ ЖАЗЫК МЫЙЗАМДАРЫНДАГЫ СОТТУУЛУК ЖАНА КЫЛМЫШТЫН КАЙТАЛАНЫШЫ ЖӨНҮНДӨ ТАЛКУУЛАР
Авторлор: Камытов К.Т.
Полный текст:

PDF (RUS)

Full text:

PDF (RUS)

Толук текст:

PDF (RUS)

Макалада жаңы кылмыш мыйзамдарындагы соттуулук институтунун көйгөйлүү маселелери жана андан кылмыштын кесепеттүү институтун четтетүүнүн максатка ылайыктуулугу каралат; бүгүнкү күндө айрым изилдөөчүлөр талап кылып жаткан соттуулук институтун жазык мыйзамдарынан толугу менен алып салуу маселеси боюнча ойлор айтылды. Эл аралык укукту жана анын институттарын жигердүү жок кылуунун заманбап геосаясий тенденцияларынын, эл аралык мамилелердин кризисинин фонунда соттуулук институтун сактоо жөнүндө тыянак чыгарылды. Тескерисинче, азыркы учурда соттуулуктун жалпы укуктук кесепеттери жөнүндө эрежелерге баш ийе турган бирдиктүү критерийлерди жана принциптерди иштеп чыгуу кечиктирилгис муктаждык болуп саналат.
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК КАРЫЗЫН ТАЛДОО
Беттер: 55-60
Полный текст:

PDF

Full text:

PDF

Толук текст:

PDF

Макалада Кыргыз
Республикасынын мамлекеттик карызынын
учурдагы абалы каралат. Мамлекеттик карыздын структурасы, динамикасы жана айрым
бир көйгөйлөрү талданылган. Болгон
көйгөйлөрдү чечүүнүн кее бир жолдору сунушталат.
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК КООМДУК САЯСАТТЫН НЕГИЗГИ БАГЫТТАРЫ ЖАНА АРТЫКЧЫЛЫКТАРЫ
Беттер: 64-67
Полный текст:

PDF

Full text:

PDF

Толук текст:

PDF

Мамлекеттик саясаттын
максаты дүйнөлүк жана жергиликтүү масштабда да, экономикалык чөйрөдөгү жашоо
жана кырдаалдар чындыгын эске алуу талап кылынат. коомдук-экономикалык, коомдуксаясый өзгөрүүнү ишке өлкөлөрдүн тажрыйбасы системаны ийгиликтүү аяктагандан кийин
гана өнүгүү модели боюнча, өз албетте, ошондой эле тандап, бирок, ошондой эле саясат
эмес, көз каранды экенин көрсөтүп турат.
СОТ БИЙЛИГИ, ПРОКУРОРДУК КӨЗӨМӨЛ, УЮШТУРУУ УКУКТУК КОРГОО ИШТЕР
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫНДАГЫ КОРРУПЦИЯГА КАРШЫ ТУРУУ БОЮНЧА ПРОКУРАТУРА ОРГАНДАРЫНЫН ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ
Беттер: 58-64
Полный текст:

PDF (RUS)

Full text:

PDF (RUS)

Толук текст:

PDF (RUS)

Бул илимий макалада коррупцияга каршы туруу боюнча өзүнүн ишин натыйжалуу уюштурууга прокуратурага тоскоолдук кылган негизги проблемалар талданат. Биринчи кезекте республиканын укук коргоо органдарынын арасында прокуратуранын статусун жана ордун так жана бирдиктүү түшүнүү практикада жок болгон азыркы мезгилде жол берилбей турган кырдаал түзүлгөндүгү көрсөтүлөт. Көпчүлүк учурда прокуратура укук коргоо органдарынын
катардагы түзүмү катары каралат. Башка
укук коргоо органдарынан прокуратуранын
негизги айырмасы бул өзүнүн мааниси боюнча конституциялык, жетектөөчү укук коргоо органы экендиги далилденет.
СОТ БИЙЛИГИ, ПРОКУРОРДУК КӨЗӨМӨЛ, УЮШТУРУУ УКУКТУК КОРГОО ИШТЕР
КЫРГЫЗСТАНДАДАГЫ БУГУНКУ ЖАКТООЧУЛУК
Авторлор: Тургамбаева Ч.К.
Беттер: 80-84
Полный текст:

PDF (RUS)

Full text:

PDF (RUS)

Толук текст:

PDF (RUS)

Автор көз карандысыз профессионалдык корпорация катары Кыргыз Республикасынын заманбап адвокатурасынын ишинин маанилүүлүгү, адамдын жана жарандын квалификациялуу юридикалык жардам алууга укуктарын ишке ашырууда адвокатуранын ролуна комплекстүү баа берүүнүн зарылдыгы жөнүндө суроолорду карайт.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРДИ УКУКТУК ЖӨНГӨ САЛУУ НЕГИЗСИЗ БАЮУНУН НАТЫЙЖАСЫ
Полный текст:

PDF (RUS)

Full text:

PDF (RUS)

Толук текст:

PDF (RUS)

Макалада негизсиз баюуну кайтаруу жөнүндөгү талаптардын жарандык укуктарды коргоонун башка талаптары менен өз ара байланышы талданат, бул укуктук мамилелерди чектеш укуктук мамилелерден айырмалоодо иш жүзүндө кандай кыйынчылыктарга дуушар болгондугу, мисалы кайтарып берүү жараксыз бүтүм боюнча аткарылган; мүлктүн ээси башка бирөөнүн мыйзамсыз ээлигинен кайтарып алуу; бир тараптын экинчи тарапка милдеттенмесинде ушул милдеттенмеге байланыштуу аткарылган иштерди кайтарып берүү талабы; зыяндын ордун толтуруу жөнүндө, анын ичинде байытылган адамдын ак ниетсиз жүрүм-турумунан улам келтирилген зыян.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС
НИКЕНИ БУЗУУ ЖӨНҮНДӨ ИШТЕРДИ КАРООНУН ПРОЦЕССУАЛДЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ
Беттер: 48-51
Полный текст:

PDF (RUS)

Full text:

PDF (RUS)

Толук текст:

PDF (RUS)

Үй-бүлө институтун коргоо үчүн мамлекет белгилүү бир укуктук тоскоолдуктарды жаратат, үй-бүлө жана нике институтун чыңдоого көмөктөшкөн программаларды иштеп чыгат жана үй-бүлөлүк мамилелер токтотулган учурда, анын терс кесепеттерин азайтууга аракет кылат.
КЫЛМЫШ МЫЙЗАМЫ ЖАНА ТАРТИБИ
ПРОБАЦИЯ-КЫЛМЫШТУУЛУКТУ АЗАЙТУУНУН БИР АСПЕКТИСИ КАТАРЫ
Авторлор: Буркутпаева С. Р.
Полный текст:

PDF (RUS)

Full text:

PDF (RUS)

Толук текст:

PDF (RUS)

Бул макалада пробацияны кылмыштын азайышына таасир этүүчү фактор же жаңы кылмыштардын
жасалышына жол бербөөчү фактор катары колдонуу процесси каралат, ошондой эле бул
институттун жаза өтөө түрүндө жазаны өтөө инсандын кийинки социалдык адаптацияланышына, анын чыныгы коомго, адамга кайтып келүүсүнө тоскоол болуп жатканы менен билинет. Изоляция шартында
ал социалдык маанидеги көндүмдөрүн жоготот, камак жайларындагы кылмыштуу субмаданиятка кошулат, бул жеке адамдын коомун кайра коомдоштуруусуна шарт түзбөйт.
КЫЛМЫШ УКУГУ ЖАНА КРИМИНОЛОГИЯ,УКУКТАРДЫН КЫЛМЫШТУУ КОЛДОНУЛУШУ
СОТТОЛГОНДОРДУН УКУКТАРЫН ЧЕКТӨӨ НЕГИЗДҮҮ БОЛУШУ КЕРЕК. БУЛ ЧӨЙРӨНҮН ЧЕНЕМДИК УКУКТУК ЖӨНГӨ САЛЫНЫШЫ ЖАКШЫРТУУНУ ТАЛАП КЫЛАТ
Авторлор: Руднев В. И.
Беттер: 54-57
Полный текст:

PDF (RUS)

Full text:

PDF (RUS)

Толук текст:

PDF (RUS)

Макала өмүр бою эркинен ажыратылган соттолгон адамдын арызына
байланыштуу. Даттанууну Россия Федерациясынын Конституциялык соту
караган. Соттолгон анын телеберүүлөрдү көрүү укугу бузулуп жатат деп эсептеп, Россия Федерациясынын Кылмыш-жаза кодексинин нормаларынын жеткилең эместигин белгиледи. Конституциялык сотарызды кароодон баш тартты. Жазуучу соттолгондордун укуктарын чектөөлөрдү талдайт. Жаза аткаруу сотунун судьясы кызматын киргизүү сунушталууда. Бул
соттолгондордун сотто укуктарын чектөөгө мүмкүндүк берет.
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
ТАЛАШТУУ ТЕКСТТЕРГЕ ТАЛДОО ЖҮРГҮЗҮҮ БОЮНЧА ЛИНГВИСТ-ЭКСПЕРТТИН КОМПЕТЕНЦИЯСЫ
Авторлор: Карыбек кызы Н.
Беттер: 60-63
Полный текст:

PDF

Full text:

PDF

Толук текст:

PDF

Макалада лингвистикалык
изилдөөнүн предметине, принциптерине
илимий-теориялык тактоолор керек экендиги
белгиленип, соттук лингвист-эксперттин
компетенциясына кирген милдеттер каралды.
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
ТОГОЛОК МОЛДОНУН ЧЫГАРМАЛАРЫН МЕКТЕПТЕРДЕ ОКУТУУДА НРАВАЛЫК, НУСКООЧУЛУК МААНИСИ
Авторлор: Ибраимова Д.Т.
Беттер: 126-131
Полный текст:

PDF (RUS)

Full text:

PDF (RUS)

Толук текст:

PDF (RUS)

илимий макалада кыргыз
элинин белгилүү акыны, манасчысы Тоголок
Молдонун эки чыгармасына талдоо жүргүздүк,
алардын бири “Эшек менен булбул”тамсили
жана экинчиси “Жер жана анын балдары”
поэмасы. Мында акындык поэзияны,
адабиятты фольклордун өкүлүнүн
чыгармаларын окутууда, текстти талдоо
менен анын маңызын ачып берүүдө
методикалык ыкмалар тууралуу сөз болот.
Көркөм чыгармалардын мазмуну окуучуларды
гумандуулукка, акыйкаттыкка, калыстыкка,
чынчылдыкка, сабырдуу, көтөрүмдүү болууга
үндөө менен баалуулук деген эмне, адамдын
эмгегин баалай билүүгө үйрөнүү тууралуу
талдоону камтыйт.
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР, ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УБАКТЫЛУУ КАРМОО ЖАЙЛАРЫНДА ШЕКТҮҮЛӨРДҮ КАРМООНУН МЫЙЗАМДУУЛУГУНА ПРОКУРОРДУК КӨЗӨМӨЛДҮН МЕТОДИКАСЫ
Беттер: 73-77
Полный текст:

PDF (RUS)

Full text:

PDF (RUS)

Толук текст:

PDF (RUS)

Кыргыз Республикасынын баардык жарандары эркиндик жана жеке кол тийбестик укугуна ээ. Кармоо жана камакта кармоо соттун чечими менен кана мүмкүн. Соттун чечимине чейин адамдар 48 саатан ашык кармаллуга мүмкүн эмес. Прокурор орган жана мекемелерде кармалган адамдардын укуктарын жана кызыкчылыктарын бузуунун алдын алуу жана болтурбоо боюнча текшерүү жүргүзөт.
УКУКТУН ЖАНА МАМЛЕКЕТТИН ТЕОРИЯСЫ ЖАНА ТАРЫХЫ
УКУКТУК ӨНҮГҮҮ ЖАНА МЫЙЗАМДУУЛУК
Беттер: 7-11
Полный текст:

PDF (RUS)

Full text:

PDF (RUS)

Толук текст:

PDF (RUS)

Мыйзамдын үстөмдүгүн либералдуу чечмелөөнү кармануу менен, автор мыйзамдуулук менен демократиянын ортосундагы шайкештик жана дал келбестик кырдаалдарында саясий режимдердин мүмкүн болгон моделдерин курат.
Саясий режимдердин мүмкүн болгон моделдерин мүнөздөө үчүн ал Чарльз Тилли сунуш кылган методологияны колдонот. Бирок, ал эки алдыңкы көрсөткүчтү (мамлекеттин потенциалы жана демократиянын потенциалы) эмес, үчөөнү - укуктук мамлекеттин потенциалын, мамлекеттин потенциалын жана демократиянын потенциалын колдонот.
Укуктук мамлекеттин принцибин колдонуу мамлекеттин концепциясы жана мыйзамдуулук түшүнүгү менен гана чектелип калганы белгиленген (бирок, мындай формулалардагы мамлекет көбүнчө жалпы коом катары түшүнүлөт, терминологиялык окшош формулировкалар тар); кээ бир авторитеттүү эл аралык уюмдар тарабынан берилген укуктук
мамлекеттин аныктамалары каралат, мындай аныктамаларга түшүндүрмөлөр берилет.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС
ЧЕТ ӨЛКӨЛӨРДҮН ЖАРАНДЫК ПРОЦЕССИНДЕГИ ЭЛДЕШТИРҮҮЧҮ ПРОЦЕДУРАЛАР
Полный текст:

PDF (RUS)

Full text:

PDF (RUS)

Толук текст:

PDF (RUS)

дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө элдешүү процедуралары араптардын ортосундагы талаш-тартыштарды жөнгө салуунун эффективдүү каражаты катары иштейт.
ЖАРАТЫЛЫШ РЕСУРСТУК УКУК, ЭКОЛОГИЯЛЫК УКУК, АЙЫЛ ЧАРБА УКУГУ
ЭКОЛОГИЯНЫ КОРГООЧУ МААЛЫМАТ АЛУУ УКУГУ ЖАНА ЧЕЧИМ КАБЫЛ АЛУУНУН ЭКОЛОГИЯЛЫК ЖАКТАН МААНИЛҮҮ ЧЕЧИМДЕРДИ КАБЫЛ АЛУУ
Полный текст:

PDF (RUS)

Full text:

PDF (RUS)

Толук текст:

PDF (RUS)

макалада адамдардын Казакстандагы жагымдуу айлана-чөйрөгө укугу жана Орхус конвенциясынан келип чыккан эл аралык милдеттенмелерди аткаруу
боюнча коомчулуктун экологиялык маанилүү чечимдерди кабыл алууга катышуу көйгөйлөрү талдоого алынат. Бул макалада коомчулуктун курчап турган чөйрөнү коргоого катышуусунун Казакстан практикасынын практикалык мисалдары келтирилген.
УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО
ЮВЕНАЛДЫК ПРОБАЦИЯНЫН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ
Авторлор: Буркутпаева С. Р.
Беттер: 11-14
Полный текст:

PDF (RUS)

Full text:

PDF (RUS)

Толук текст:

PDF (RUS)

Бул макалада жалпы
коомдун маанилүү жана кечиктирилгис
көйгөйлөрүнүн бири - жашы жете элек
өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулук
каралат. Бул көрүнүшкө каршы, биринчи
кезекте, мыйзамдуу жолдор менен үзгүлтүксүз
күрөшүү зарыл, ошондой эле бүгүнкү күндө
дүйнө жүзү боюнча, жазалоочу эмес, элдешүү
идеялары иш жүзүнө ашырылууда, позитивдүү
эл аралык тажрыйбаны эске алуу менен,
пробациянын түзүлүшү Кыргыз Республикасында жашы жете электерге кызмат
көрсөтүү курч көйгөйгө айланууда, кылмыштуулукту азайтуунун шарты болуп саналат
жана коом туура жолго түшө алган
өспүрүмдөргө өз убагында жардам көрсөтүшү
керек.
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР, ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЮРИДИКАЛЫК МААНИСИ БАР ФАКТЫЛАРДЫ АНЫКТОО ЖӨНҮНДӨ ИШТЕРДЕ АДВОКАТТЫН ИШИНИН ПРОЦЕССТИК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ
Авторлор: Джаналиева Н. К.
Беттер: 64-69
Полный текст:

PDF (RUS)

Full text:

PDF (RUS)

Толук текст:

PDF (RUS)

Бул илимий макалада юридикалык маанидеги фактылар аныкталгучурларда адвокаттын ишмердүүлүгү
жөнүндө маселе каралат. Учурда соттук
практикада мыйзамды колдонууда юридикалык
мааниге ээ болгон иштерде катачылыктар
байкалууда.
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support

Издөө кеңештери:

 • Демейки боюнча, суроодон кеминде бир сөздү камтыган макалалар көрсөтүлөт
 • Авторду же Негизги сөздөрдү тандоо үчүн "Танданыз" баскычын басыңыз
 • Маанилердин тизмесинен белгилүү бир Авторду же Негизги сөздү издөө үчүн "Filter" сөзүнүн жанындагы "Keyword" талаасына биринчи тамгаларды терип баштаңыз.